Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thành phố (cấp huyện)

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường Lĩnh vực Giải quyết tranh chấp đất đai  
Xác Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thành phố (cấp huyện)

 1. Trình tự thực hiện:

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Chủ tịch UBND cấp huyện (gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở tiếp dân cấp huyện)
- Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND cấp huyện giao đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết.
- Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; thành lập tổ công tác để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại cấp xã; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.
2. Cách thức thực hiện:
Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Chủ tịch UBND cấp huyện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
- Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã;
- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã;
- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.
b) Số lượng: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
-Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan chức năng thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
7. Kết quả thực hiện TTHC:
- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành.
8. Lệ phí (nếu có): Không quy định.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn:mẫu số 01;
- Biên bản hòa giải: mẫu số 03
- Quyết định công nhận hòa giải thành: mẫu số 04
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHCKhông quy định.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014

hanam.gov.vn/phuly/TaiLieu/TTHC/Cấp huyện thành phố/Lĩnh Vực Tranh Chấp Đất Đai/tranh chap 1.doc

Tin liên quan