Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo 35 TP Phủ Lý sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo 35 TP Phủ Lý sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Sáng 14/6/2024, Ban chỉ đạo 35 TP Phủ Lý sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố, gương người tốt, việc tốt… góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng trong nhân dân về các vấn đề dư luận quan tâm. Duy trì các trang fanpage, facebook, zalo… tích cực cập nhật và đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực. Trong 6 tháng đầu năm đã đăng tải, chia sẻ nhiều lượt tin, bài viết phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để sớm phát hiện vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nhanh nhạy, kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng chống Đảng, Nhà nước. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố…

484_8613.00_00_35_03.Still058.jpg
484_8613.00_00_57_02.Still069.jpg

6 tháng cuối năm 2024, Ban chỉ đạo 35 thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và có định hướng đúng đắn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn những thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội…. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thành phố đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

484_8613.00_00_37_26.Still063.jpg

484_8613.00_00_35_41.Still060.jpg

484_8613.00_00_47_27.Still068.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

484_8613.00_00_40_17.Still067.jpg

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 Thành phố đề nghị: Trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung tuyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, hiện nay Thành phố đang triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng, chính vì vậy các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 35 thành phố cần phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân để có định hướng, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đền bù, GPMB; Duy trì củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, …​


Tin liên quan