Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Thành phố Phủ Lý tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Tin tức - Sự kiện  
Đảng bộ Thành phố Phủ Lý tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Đến thời điểm này, BCH Đảng bộ Thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức nghiêm túc việc đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng báo cáo, tổ chức thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Qua đánh giá bước đầu, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở của TP đều hoàn thành theo tiến độ hằng năm. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, qua đó rà soát, kịp thời điều chỉnh (theo hướng nâng lên) bảo đảm phù hợp với chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

quang.00_02_38_14.Still866.jpg
quang.00_03_08_06.Still872.jpg

Trong dịp này, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt, từ đó kiểm điểm trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, nhất là việc khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các dự án đầu tư, tạo nền tảng phát triển dịch vụ, thương mại, đô thị…

quang.00_01_15_24.Still831.jpg
quang.00_01_15_24.Still830.jpg

BTV Thành ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp đánh giá nghiêm túc, chính xác, khách quan những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm, làm rõ vai trò tham mưu, chỉ đạo của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, qua đó nhằm tìm ra giải pháp đúng, trúng, hiệu quả thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, thông qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kịp thời nhận định, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cụ thể, với những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, Thành ủy Phủ Lý chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát chặt chẽ nguồn, tập trung bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên, qua đó vừa giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khuyến khích các em tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt hơn, vừa tạo nguồn phát triển đảng có chất lượng. Về tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai các dự án, phát triển đô thị, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, xây dựng một số mô hình vận động nhân dân có nội dung phù hợp, qua đó góp phần hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra...

Đến nay,  BTV Thành ủy đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập trung, sâu sát trong chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó, rà soát một số chỉ tiêu chưa đạt (hoặc có nguy cơ khó hoàn thành) để có giải pháp phù hợp, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Dự kiến Đảng bộ Thành phố sẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 30/3/2023.​