Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Lao động TB&XH - Cấp xã  
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Trình tự thực hiện:

- Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

- Sau 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. 

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã nơi cư trú của người khuyết tật

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật

Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 -Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Đơn đề nghị 01.doc