Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê ...

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường (11 thủ tục)  
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện (các huyện chưa thành lập Trung tâm hành chính công) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn .

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, tổ chức, cá nhân yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn thương nhân nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

- Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, thương nhân khi đến nhận kết quả mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến

Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần:

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, thuê đất.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

(Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc tổ chức thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

-Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày (Trong đó: thời hạn kiểm tra, xác minh thực địa không quá 07 ngày; thời hạn xem xét, quyết định không quá 03 ngày)

 (Ghi chú: Thời hạn giải quyết không bao gồm thời gian hoàn thiện, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có))

Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện TTHC:

- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất);

- Quyết định cho thuê đất (đối với trường hợp thuê đất)

Phí, lệ phí:

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với đất để sản xuất, kinh doanh

+ Diện tích dưới 2 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ

+ Diện tích từ 2 ha đến dưới 5 ha: 5.000.000 đồng/hồ sơ

+ Diện tích từ 5 ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với các trường hợp khác: 300.000 đồng/hồ sơ.

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 25.000 đồng/lần cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất khi đã thực hiện xong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện khi thực hiện giao đất, cho thuê đất phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chấp thuận trước khi quyết định.

- Đối với trường hợp xin giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người xin giao đất, thuê đất phải có Bản sao thuyết minh dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (trong đó có Mặt bằng quy hoạch tổng thể xây dựng công trình được duyệt) và có đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

+ Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Hà Nam.​

Đơn xin giao đất.doc