Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư (84 thủ tục)  
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

Trình tự thực hiện:

Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Hồ sơ:

Danh sách ngắn đã được phê duyệt và đăng tải theo quy định Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết: Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn khi danh sách ngắn được phê duyệt và trước thời điểm đóng thầu

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí:  Không.

Kết quả thực hiện TTHC: Thư mời thầu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu thầu

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.