Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Phủ Lý