Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ 1213 Giáo dục 27.6.19 xã

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo - Cấp xã  
QĐ 1213 Giáo dục 27.6.19 xã
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Công bố kèm theo Quyết định số  1213 /QĐ-UBND ngày  27   tháng  6  năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)