Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thành phố Phủ Lý

Công khai ngân sách  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thành phố Phủ Lý