Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố tổng kết các Đề án của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020.

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố tổng kết các Đề án của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020.
Sáng ngày 16/10/2020 UBND thành phố tổng kết 4 Đề án của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020 gồm: Đề án 12 “Củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động của lực lượng Quân báo trinh sát, Quân báo nhân dân giai đoạn 2015-2020”; Đề án 27 về “Diễn tập khu vực phòng thủ giai đoạn 2016-2020”; Đề án 23 về “Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020”; Đề án 1123 về “Xây dựng và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016-2021”.

Về dự Đại biểu Tỉnh có đ/c Lã Văn Tư – Phó chính ủy – Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố có đ/c Trương Quốc Bảo – tỉnh ủy viên – Phó bí thư thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Hữu Chương – Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã.

tin.00_00_14_15.Still189.bmp

5 năm qua, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các đề án của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương của Thành phố được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và đạt được kết quả toàn diện. Ban CHQS thành phố đã tích cực tham mưu giúp thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung các đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

tin.00_00_49_14.Still191.bmp

Kết quả Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động của lực lượng quân báo trinh sát, quân báo nhân dân giai  đoạn 2015-2020" được triển khai rộng khắp. Mạng lưới quân báo nhân dân, cảm tình viên, cộng tác viên luôn được rà soát, xây dựng nguồn, tập trung ở các phường, xã trọng điểm, khu vực điểm nóng, phát sinh phức tạp. Lực lượng Quân báo trinh sát thường trực, dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn. Hàng năm có trên 95% quân số được tham gia huấn luyện theo đúng kế hoạch, vũ khí trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo đúng, đủ, kị thời.

tin.00_00_24_14.Still190.bmp

Thực hiện Đề án “Diễn tập khu vực phòng thủ giai đoạn 2016-2020", UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 21 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; 01 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua diễn tập nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến phường xã trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh, kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh.

Đối với Đề án 23 về “Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020", thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo với những mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể từng năm. Công tác quản lý nhà nước về khu vực phòng thủ đi vào nền nếp. Thành phố cũng đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố đã phối hợp khảo sát, triển khai xây dựng căn cứ chiến đấu của thanh phố, đến nay dự án đãn hoàn thành 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11/2020.

tin.00_00_17_03.Still200.bmp

Về thực hiện Đề án 1123 về “Xây dựng và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016-2021", lực lượng DQTV thành phố được xây dựng rộng khắp, đảm bảo quy mô tổ chức, biên chế, số lượng, chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện DQTV được quan tâm chú trọng, chất lượng huấn luyện, đào tạo được nâng cao. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá giỏi. Lực lượng DQTV đã thể hiện vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Thành phố đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 4 đề án về công tác quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiềm lực xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững mạnh. Coi trọng xây dựng hệ thống chính trị các cấp, trong đó chú trọng xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện hiệu quả các đề án về công tác quốc phòng.

tin.00_00_35_05.Still199.bmp

tin.00_00_36_03.Still192.bmp 

 Về dự và phát biểu tại hội nghị, đ/c Trương Quốc Bảo – tỉnh ủy viên – Phó bí thư thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thành phố đã đạt được trong triển khai thực hiện các Đề án của tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu giai đoạn mới, các cấp, các ngành, Công an, quân sự là nòng cốt cần tập trung nghiên cứu, tham mưu đồng bộ các giải pháp để khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2015-2020; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, công an, quân sự làm nòng cốt; chỉ đạo các phường xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo chất lượng hiệu quả, an toàn; tập trung đồng bộ các giải pháp, xây dựng tiềm lực chính trị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu căn cứ chiến đấu; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung công nghệ cao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, rộng khắp, lực lượng quân báo trinh sát, quân báo nhân dân đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng; thực hiện tốt công tác chính trị, các chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo tốt chế độ cho các lực lượng….

tin.00_00_47_12.Still197.bmp
tin.00_00_41_24.Still196.bmp

tin.00_00_52_23.Still198.bmp

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 13 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án về công tác quốc phòng địa phương của UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020.

​