Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Xây dựng - Cấp xã  
Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở

Trình tự thực hiện

  - Sau khi xây dựng xong phần móng và khung - tường nhà ở hộ gia đình người có công báo cáo UBND xã để xác nhận nhà ở xây dựng xong móng, khung-tường;

  - UBND cấp xã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng nếu đúng thì lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn theo mẫu tại Phụ lục số V của Thông tư số 09/2013/TT-BXD

      Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.

      Hồ sơ:

      * Thành phần hồ sơ bao gồm:Danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt

      * Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

      Thời hạn giải quyết: Theo điều kiện thực tể của địa phương.

      Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân (hộ gia đình người có công)

      Cơ quan thực hiện TTHC:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:UBND cấp xã

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đại diện UBND xã, đại diện thôn hoặc tổ dân phố, đại diện hộ gia đình      

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Mẫu Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn theo phụ lục số V Thông tư số 09/2013/TT-BXD

      Phí, lệ phí: Không

      Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Nhà ở xây dựng xong móng, khung-tường

Căn cứ pháp lý của TTHC:

       - Quyết định số 22/2013/QĐ'TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

      - Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/TT-BXD ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

PHỤ LỤC SỐ V.doc