Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường Lĩnh vực Môi trường  
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chủ dự án lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
+ Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ.
+ Bước 3. Chủ dự án (mang theo phiếu biên nhận) đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13;
+ Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định.
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện TTHCTổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
b) Cơ quan trực tiếp thực hiệnPhòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Kết quả thực hiện TTHCGiấy xác nhận
Lệ phí:Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiPhụ lục 13,14
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
+ Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giảm.