Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Thông báo Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ

THÔNG TIN BÁO CHÍ

NHCSXH cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


          Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH 15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình;

          Căn cứ văn bản số 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NOXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

          Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Nam thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thông tin về chính sách cho vay ưu đãi nhà ở xã hội đang được triển khai tại NHCSXH như sau:

 1. Điều kiện vay vốn: Người vay vốn đáp ứng các điều kiện sau:

- Các đối tượng phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên (trừ người có công với cách mạng).

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH.

- Gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH nơi cho vay với thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân hàng tháng.

- Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập.

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

- Đối với mua, thuê mua NOXH có thêm điều kiện:

+ Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất dưới mọi hình thức.

+ Có hợp đồng mua, thuê mua NOXH với chủ đầu tư dự án.

+ Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NOXH.

- Đối với xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở:

+ Chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ NOXH tại các tổ chức tín dụng.

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Có đủ vốn tự có tối thiểu 30% phương án tính toán giá thành.

2. Đối tượng vay vốn nhà ở xã hội:

2.1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (đối tượng hộ nghèo, cận nghèo phải thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ);

2.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

2.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

2.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

3. Mức cho vay:

- Trường hợp mua, thuê mua Nhà ở xã hội: mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

- Trường hợp xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở: mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

- Mức cho vay cụ thể do NHCSXH nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của khách hàng để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

4. Thời hạn cho vay: do Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

5. Lãi suất cho vay: hiện nay 4,8%/năm (do Thủ tướng chính phủ quyết định từng thời kỳ).

Khách hàng có nhu cầu vay vốn vui lòng liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện hoặc UBND cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin liên hệ NHCSXH nơi cho vay:

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Báo Hà Nam;

- Đài PTTH Hà Nam;

- Cổng TTĐT UBND tỉnh;

- PGD huyện, thị xã;

- Công khai ĐGDX;

- Lưu: VT, KHNV.      

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Phương Chi