Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Tin liên quan