Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH 2423 /QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Tư Pháp (40 thủ tục)  
QUYẾT ĐỊNH 2423 /QĐ-UBND ngày 20/12/2018
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp