Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường - Cấp xã  
Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến UBND cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

- Kiểm tra và có ý kiến: UBND cấp xã xem xét, kiểm tra hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản.  Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cho ý kiến;

- Báo cáo ĐTM của dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 2.4, 2.5 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.​

PHỤ LỤC 2.4.docPhụ lục 2.5.doc