Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Tư pháp - Cấp xã  
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan tài chính cùng cấp; trường hợp là cơ quan hưởng kinh phí từ ngân sách trung ương thì chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý cấp trên.

Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường có cơ quan quản lý cấp trên thì gửi hồ sơ để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định.

- Chậm nhất 02 ngày làm việc sau khi nhận được kinh phí, cơ quan có trách nhiệm bồi thường tổ chức chi trả cho người bị thiệt hại hoặc nhân thân người bị thiệt hại. Việc chi trả được thực hiện một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển Khoản theo thỏa thuận.

 Cách thức thực hiện: Thực hiện một lần bằng tiền mặt cho người được nhận tiền bồi thường hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận tiền bồi thường.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp bồi thường kinh phí;

- Bản sao văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

- Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản giao nhận tiền bồi thường phù hợp với hình thức giao nhận tiền.

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn: Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.