Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý (vị trí 1, 2, 4).

Thông tin cần biết  
Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý (vị trí 1, 2, 4).
Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý (vị trí 1, 2, 4).​
2023-Tiêu+chí+đánh+giá.docxIMG_20230913_0001.pdfTHONG BAO 87 - NGAY 13-9-2023.pdf