Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.... năm 2023

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.... năm 2023