Skip Ribbon Commands
Skip to main content

báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020