Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ GIAI ĐOẠN 2021-2025