Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư - Cấp xã  
Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử)

- Bên mời thầu phát hành HSMT, HSYC qua mạng

- Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng

- Mở thầu qua mạng

- Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng

Cách thức thực hiện: Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

  - Đối với Bên mời thầu:

 + Thông báo mời thầu

 + HSMT, HSYC

 + Biên bản mở thầu

 + Kết quả LCNT

 - Đối với Nhà thầu

+ HSDT, HSĐX

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: phụ thuộc vào quy mô gói thầu.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu

Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  

- Đối với Bên mời thầu: Đăng tải TBMT 300.000 VNĐ, nếu đăng tải thông báo mời chào hàng: 150.000 VNĐ

- Đối với nhà thầu: Phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 VNĐ, nếu nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 VNĐ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đã đăng ký và còn hiệu lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.