Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vê việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất A10, A24 thuộc dự án xây dựng ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Vê việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất A10, A24 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật lô B11 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị
Tin liên quan