Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050