Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án phát triển đô thị Phủ Lý

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Dự án phát triển đô thị Phủ Lý

Tên dự án: Dự án phát triển đô thị Phủ Lý

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý)

Mục tiêu chính: Đảm bảo an toàn chống lũ, thuận lợi cho kiểm tra, quản lý và ứng cứu đê trong mùa mưa lũ; cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thuỷ lợi trên sông; tạo cảnh quan và môi trường sinh thái trong khu vực

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Hạ tầng kỹ thuật

Loại dự án: Bao gồm 04 hợp phần: Hợp phần 1: nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản và cải thiện dịch vụ; Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường; Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị; Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng

cường năng lực

Thời gian thực hiện: 2012- 2017

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 1,472,752

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 1098 ngày 08/10/2010