Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ Sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 20230 Thành phố Phủ Lý

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ Sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 20230 Thành phố Phủ Lý