Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng kè đoạn kéo dài từ cống xả trạm bơm Mễ đến cầu Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Xây dựng kè đoạn kéo dài từ cống xả trạm bơm Mễ đến cầu Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

Tên dự án: Xây dựng kè đoạn kéo dài từ cống xả trạm bơm Mễ đến cầu Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II)

Mục tiêu chính: Đảm bảo an toàn chống lũ, thuận lợi cho kiểm tra, quản lý và ứng cứu đê trong mùa mưa lũ; cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thuỷ lợi trên sông; tạo cảnh quan và môi trường sinh thái trong khu vực

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Thủy lợi

Loại dự án: Chiều dài 1.878m (kè bờ Bắc 865m; kè bờ Nam 1.013m)

Thời gian thực hiện: 2011- 2013

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 147,445

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án: 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 1098 ngày 08/10/2010