Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam" tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam" tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam" tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Ngày 14/12/2022. UBND thành phố Phủ Lý nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam" của Công ty quản lý tài sản Viettel – Chi Nhánh Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Ngày 14/12/2022, UBND thành phố Phủ Lý nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam" của Công ty quản lý tài sản Viettel tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 43; khoản 5- điều 28; khoản 1, điều 39 -  Luật bảo vệ môi trường 2020; và Khoản 5 Điều 28; điểm d, khoản 14, điều 168, số thứ tự 2 Phụ lục V của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, UBND thành phố Phủ Lý công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam " của Công ty quản lý tài sản Viettel tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. UBND thành phố Phủ Lý đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " Tòa nhà Viettel Hà Nam " của Công ty quản lý tài sản Viettel tại đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về UBND thành phố Phủ Lý trước ngày 23/12/2022.

Báo cáo GPMT Viettel Hà Nam.pdfĐơn xin cấp phép.pdf