Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư - Cấp xã  
Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

Trình tự thực hiện:

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;

- Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhậnhồ sơ mời thầu;

- HSMST, HSMQT được phát hành miễn phí cho tất cả nhà thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

- HSYC chào hàng cạnh tranh được phát hành cho tất cả nhà thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

- HSYC chỉ định thầu được phát hành cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại đơn vị phát hành theo thông báo trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC được phê duyệt

* Số lượng hồ sơ Bảo đảm tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự thầu đều được nhận hồ sơ

Thời hạn giải quyết: 03 ngày sau khi thông báo mời sơ tuyển, quan tâm, mời thầu, chào hàng cạnh tranh được đăng tải

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: HSMST, HSMQT, HSMT, HSYC được phát hành cho nhà thầu).

 Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): đối với đấu thầu trong nước: hồ sơ mời thầu được bán tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế; mời sơ tuyển được phát hành miễn phí. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển: miễn phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm):Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Bên mời thầu phải phát hành HSMST, HSMQT, HSMT, HSYC cho tất cả nhà thầu tham dự thầu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;​