Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Danh sách ngắn

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư - Cấp xã  
Phê duyệt Danh sách ngắn

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.        

- Kiểm tra tờ trình phê duyệt danh sách ngắn

- Kiểm tra báo cáo thẩm định danh sách ngắn (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm có thẩm định danh sách ngắn)

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Cách thức thực hiện: trực tiếp tại UBND cấp xã

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm)

- Bản chụp Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh sách ngắn

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(đính kèm):Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.​