Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng VHTT thành phố

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng VHTT thành phố