Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Tin liên quan