Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 tren 2000 Khu vực Thanh Tuyền

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Thông báo kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 tren 2000 Khu vực Thanh Tuyền