Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 92 lô đất tại dự án..