Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo v/v lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày hết hạn 04/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.