Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ), Bộ Tư pháp đăng toàn văn dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan và trân trọng đề nghị các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật quan trọng này.

- Nội dung lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bao gồm: Quy định chung, Quyền sở hữu và các vật quyền khác, Nghĩa vụ và hợp đồng, Thừa kế, Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Điều khoản thi hành và Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó, tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch của Chính phủ.

-  Hình thức lấy ý kiến, có thể thông qua các hình thức sau đây:

(1) Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản;

(2) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

(3) Thông qua Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

(4) Các hình thức phù hợp khác.

Ý kiến của Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch của Chính phủ hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn

Cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì không phải dán tem.

- Thời gian lấy ý kiến:

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân bắt đầu từ ngày 05 tháng 01 năm 2015 và kết thúc vào ngày 05 tháng 4 năm 2015. Sau thời hạn trên, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) thì gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 09 năm 2015 theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn

Các ý kiến góp ý của Nhân dân sẽ được Chính phủ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 

File đính kèm

·          Du thao BLDS lay y kien nhan dan.zip

·          Ke hoach lay y kien du thao BLDS.zip

·          Nghi quyet cua UBTVQH.doc

 

Tin liên quan