Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng kênh tiêu Đ xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

Danh sách các dự án Các dự án đã hoàn tất  
Xây dựng kênh tiêu Đ xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

 Tên dự án: Xây dựng kênh tiêu Đ xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II)

Mục tiêu chính: Đảm bảo an toàn chống lũ, thuận lợi cho kiểm tra, quản lý và ứng cứu đê trong mùa mưa lũ

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): Phù Vân

Lĩnh vực chuyên môn: Thủy lợi

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 2010 – 2011

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 13,288

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 1369 ngày 02/12/2010