Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật thành phố Phủ Lý g...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật thành phố Phủ Lý giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030