Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu số 01 Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu số 01 Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tin liên quan